Hipoteka
Ubezpieczenia
Kredyty
Emerytury

Prosto
o finansach


Słownik pojęć finansowych


Bonus-malus    

System zniżek i zwyżek stosowany przez towarzystwo ubezpieczeń przy ubezpieczeniach komunikacyjnych OC i AC. Za każdy kolejny rok bezszkodowej jazdy towarzystwo ubezpieczeniowe przyznaje kierowcy 10% lub 5% zniżki (maksymalnie 60%). Za szkodę w poprzednim roku ubezpieczeniowym towarzystwo może zastosować zwyżkę składki. Zwyżka składki może stanowić nawet 200% składki podstawowej.

Cesja    Przeniesienie praw wynikających z umowy na osobę trzecią. W przypadku ubezpieczenia na życie służącego jako zabezpieczenie spłaty kredytu, osobą wyznaczoną do otrzymania świadczenia na...

Direct    Słowo to oznacza sposób zawarcia umowy ubezpieczenia bez udziału agenta lub innego pośrednika ubezpieczeniowego. Najczęściej wykorzystywanym kanałem takiej sprzedaży jest telefon...

Franszyza integralna    Ustalona w umowie ubezpieczenia kwota, do wysokości której towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaca świadczenia. W przypadku kiedy świadczenie przekroczy tą określoną kwotę, towarzystwo...

Franszyza redukcyjna    Ustalona w umowie ubezpieczenia kwota lub procent, który pomniejsza wypłatę świadczenia. Jeżeli kwota szkody nie przekroczy ustalonej kwoty franszyzy redukcyjnej to tak jak w przypadku...

Hipoteka    Hipoteka służy zabezpieczeniu banku na nieruchomości kredytobiorcy w celu możliwości dochodzenia roszczeń w przypadku braku spłacania kredytu hipotecznego. Hipoteka wpisywana jest...

IKE    Indywidualne Konto Emerytalne jest jedną z możliwości oszczędzania w dobrowolnym III filarze systemu emerytalnego. Konto to umożliwia gromadzenie dodatkowych środków w celu...

IKZE    Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego dające dodatkową obok IKE możliwość oszczędzania w dobrowolnym III filarze systemu emerytalnego. Tak jak w przypadku IKE ustawa reguluje...

Indeksacja    Podwyższenie składki i sumy ubezpieczenia w rocznicę polisy w celu ochrony sumy ubezpieczenia przed skutkami inflacji. Wysokość indeksacji zwykle odpowiada wielkości inflacji za...

Karencja    W przypadku kredytów jest to okres zawieszenia spłaty kredytu. W okresie tym płacone są jedynie odsetki. W przypadku ubezpieczeń jest to okres, zwykle na początku ubezpieczenia,...

Księga wieczysta    Jest to zbiór informacji na temat stanu prawnego nieruchomości podzielony na IV odrębne działy zawierające dane dotyczące nieruchomości, jej prawnego właściciela lub właścicieli, ograniczonych praw...

LIBOR (London Interbank Offered Rate)    Jest to bazowa stopa procentowa dla ustalania oprocentowania kredytów i depozytów w walutach obcych (innych niż złoty). Na wysokość tej stawki ma wpływ aktualna sytuacja ekonomiczna....

LTV    Skrót od Loan to value, czyli stosunek wartości udzielanego kredytu do wartości zabezpieczenia. Jeżeli wskaźnik ten wynosi 100% oznacza to, że wartość kredytu jest taka sama jak wartość...

Marża    Jest to część oprocentowania kredytu, która stanowi zarobek banku. Jest to obok stopy bazowej (LIBOR, WIBOR) druga część oprocentowania kredytu. To obniżenie tej wartości może z bankiem...

Nadubezpieczenie    Nadubezpieczenie zachodzi wtedy kiedy suma ubezpieczenia jest większa niż wartość ubezpieczonego mienia. Jest to zjawisko niekorzystne dla ubezpieczonego, ponieważ płaci on większą...

Niedoubezpieczenie    Niedoubezpieczenie zachodzi wtedy kiedy suma ubezpieczenia jest mniejsza niż wartość ubezpieczonego mienia. Jeżeli niedoubezpieczenie jest znaczne np. powyżej 20% przy wypłacie...

NNW    Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. W ubezpieczeniu tego typu wypłata świadczenia następuje na skutek wystąpienia nieszczęśliwego wypadku: zarówno śmierci w wyniku...

Ochrona tymczasowa    Ochrona tymczasowa zaczyna się z dniem podpisania wniosku o wybrane ubezpieczenie na życie a kończy się z chwilą wystawienia przez towarzystwo ubezpieczeniowe polisy. Suma...

Odpowiedzialność cywilna    Jest to odpowiedzialność, którą ponosi sprawca szkody wyrządzonej na mieniu osoby trzeciej lub na osobie trzeciej. Według kodeksu cywilnego za wyrządzone szkody sprawca zobowiązany jest do jej...

OFE    Otwarty Fundusz Emerytalny jest stworzony w ramach II filaru systemu emerytalnego. Jest on zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne. Jego zadaniem jest gromadzenie środków...

Oprocentowanie    Stopa procentowa, wg której oprocentowany jest kredyt. Na oprocentowanie składa się stopa bazowa (LIBOR, WIBOR) oraz marża banku.

OWU i SWU     Ogólne i szczególne warunki ubezpieczeń, w których w poszczególnych paragrafach zawarte są informacje dotyczące warunków, na jakich działa umowa ubezpieczenia. Są tam zamieszczone...

Polisa    Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, na którym znajdują się m.in. dane dotyczące ubezpieczonego, wysokość sumy ubezpieczenia, okres na jaki zawarta jest polisa.

Regres ubezpieczeniowy     Towarzystwo ubezpieczeniowe po wypłacie ubezpieczenia poszkodowanemu może domagać się zwrotu wypłaconego świadczenia od sprawcy szkody. Przykładem może być sytuacja, w której na skutek...

RRSO    Rzeczywista roczna stopa oprocentowania określa całkowity koszt kredytu uwzględniający wszystkie opłaty, prowizje, wymagane ubezpieczenia, oprocentowanie, które poniesie kredytobiorca. Porównanie...

Spread    Jest to różnica pomiędzy kursem kupna a kursem sprzedaży waluty zaciągniętego kredytu. Spread podwyższa wartość salda zadłużenia ponieważ bank udziela kredytu po cenie zakupu, czyli niższej,...

Suma ubezpieczenia     Jest to kwota określona w umowie ubezpieczenia stanowiąca górną granicę odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego jako świadczenie...

Świadczenie    Jest to wypłata dokonywana przez towarzystwo ubezpieczeniowe określonej w umowie i OWU/SWU sumy ubezpieczenia lub jej części na skutek zaistnienia w okresie odpowiedzialności...

Tabela Opłat i Prowizji (TOiP)    W tabeli opłat i prowizji wyszczególnione są wszystkie koszty związane z uruchomieniem kredytu i jego obsługą. W przypadku produktów długoterminowych jakimi są niewątpliwie...

Udział własny     W przypadku ubezpieczeń udział własny określa jaka część świadczenia nie będzie wypłacona w przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Tą właśnie część ubezpieczony będzie musiał...

Unit-Linked     Jest to ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Ubezpieczony posiadający takie ubezpieczenie za swoją składkę wykupuje jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych...

Uposażony    Osoba wskazana przez ubezpieczonego w polisie, która otrzyma wypłatę świadczenia w przypadku zgonu ubezpieczonego. Uposażonym mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Jeżeli...

Wartość kosztorysowa     Określenie stosowane w ubezpieczeniach nieruchomości dla zdefiniowania wartości wypłacanego świadczenia. Kwota wynikająca z wyliczonej wg kosztorysu wartości materiałów budowlanych oraz...

Wartość odtworzeniowa     Określenie stosowane w ubezpieczeniach nieruchomości dla zdefiniowania wartości wypłacanego świadczenia. Kwota niezbędna do przywrócenia mienia po szkodzie do nowego nieulepszonego stanu....

Wartość rynkowa     Określenie stosowane w ubezpieczeniach nieruchomości dla zdefiniowania wartości wypłacanego świadczenia. Kwota odpowiadająca kwocie zakupu (potwierdzonej dokumentem zakupu) lub odpowiadająca...

Wartość rzeczywista    Określenie stosowane w ubezpieczeniach nieruchomości dla zdefiniowania wartości wypłacanego świadczenia. Kwota odpowiadająca wartości rzeczywistej pomniejszonej o stopień zużycia...

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate)     Jest to stopa oprocentowania po jakiej banki w Polsce użyczają pożyczek innym bankom. Jest to również stopa bazowa dla ustalania oprocentowania kredytów i depozytów w złotówkach....

Wkład własny    Jest to kwota przeznaczona na zakup nieruchomości jaką przyszły kredytobiorca finansuje z własnej kieszeni. Banki wymagają wniesienie przez kredytobiorcę określonego wkładu własnego....

Zasada proporcji    Zasadę tą stosują niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe przy ubezpieczeniach mienia. Polega ono na tym, że jeżeli klient ubezpieczy swoje mienie poniżej jego wartości np. mienie warte 100 000...

Zdolność kredytowa     Ocena zdolności kredytowej odbywa się przed udzieleniem przyszłemu kredytobiorcy kredytu. Bank na podstawie dostarczonych przez klienta dokumentów sprawdza, czy klient ten będzie miał wystarczającą...